top of page
חיפוש
  • A4E

אקדמיה לשוויון תומכת בתוכן ה"הצהרה על אנטישמיות ושאלת פלסטין"

בתגובה להצהרת האינטלקטואלים הפלסטינים והערבים, שפורסמה בהרחבה ב"הארץ" (עברית), הגארדיאן הבריטי (אנגלית) ואל-קודס אל-ערבי (ערבית), ניסחנו את הודעת התמיכה דלהלן (וכאן בפורמט PDF). הנוסח בערבית עובד באל-קודס אל-ערבי לכתבה. שני העיתונים האחרים לא פרסמו את תגובתנו.


לכל מאן דבעי,


ברצוננו לתמוך בחום, באופן נחרץ וללא כל הסתייגות בתוכן ה"הצהרה על אנטישמיות ושאלת פלסטין" אשר פורסמה לאחרונה מעל דפי עיתון זה בשם 122 אנשי אקדמיה, עיתונאים ואינטלקטואלים ערבים ופלסטינים. צודקים הכותבים בהצביעם על העיוותים הטבועים בהגדרת האנטישמיות אשר נוסחה על ידי IHRA ואומצה על ידי גופים רבים במדינות המערב. ניתוחים ביקורתיים רבים – שפורסמו בחלקם גם ב"הארץ" – מצביעים על הבעיות הרבות שאותן מעלה ההגדרה הנידונה. בעיה מרכזית היא התמקדותה של ההגדרה בהתבטאויות ביקורתיות כלפי ישראל, תוך זיהוי (הנושא ניחוח אנטישמי כשלעצמו, בהכללתו הגורפת) בין הוויה יהודית לתמיכה במדינת ישראל. עמדתנו המשותפת היא כי מדינת ישראל הוקמה תוך טיהור אתני שיטתי; כי משטר הדיכוי הצבאי המושת על הפלסטינים לפחות מאז 1967 אינו יכול לעלות בקנה אחד עם מדינה דמוקרטית, ועל-כן כי הדרישה, המובאת בהגדרת IHRA, שלא להחיל על ישראל "סטנדרטים כפולים" ולא לדרוש ממנה התנהגות שאינה נדרשת מ"כל אומה דמוקרטית אחרת" היא דרישה מתעתעת הנשענת על הנחות-יסוד שקריות באשר לאופייה הדמוקרטי-לכאורה של ישראל; וכי ייחוס גזענות מבנית למדינה שחוקקה חוק יסוד המיושם בפועל, המאפיין אותה כמדינת עליונות יהודית, אינו יכול להיחשב אנטישמי.


בעקבות לחץ פוליטי ואיום בסנקציות, מאמצות גם אוניברסיטאות בארה"ב ובאנגליה את ההגדרה המזיקה לאנטישמיות. פירושו של דבר הוא שחופש הדיבור והפעילות של סטודנטיות וסטודנטים ושל נשות ואנשי סגל, המבקשים לתמוך במאבק הפלסטיני לשחרור ולשוויון, נשלל. למעשה, אנו כבר עדים למקרים של סתימת פיות ורדיפה הנסמכות על ההגדרה השגויה. אנחנו קוראים לאוניברסיטאות הללו לסגת ממדיניותן זו. כמו החותמים על ההצהרה על אנטישמיות ושאלת פלסטין, גם אנו מאמינים, כי ערכים אנושיים וזכויות האדם לא ניתנים לחלוקה וכי המאבק נגד האנטישמיות חייב להשתלב במאבק כל העמים והקבוצות המדוכאים למען כבודם האנושי, שוויון ושחרור.


רבים מאתנו מזדהים כיהודים ואת העמדה שהובעה בהצהרה על האנטישמיות ושאלת פלסטין אנו מאמצים בין היתר מתוך ההזדהות הזו ומתוך חשש כבד שההגדרה המניפולטיבית והמעוותת מזיקה למאבק באנטישמיות הממשית, שעדיין לא מוגרה.


מכתב זה נשלח בשם כל חברות וחברי הארגון "אקדמיה לשוויון", המאגד כ-600 חברות וחברים בקהילה האקדמית ופועל למען דמוקרטיזציה של המוסדות האקדמיים בישראל ושל החברה הישראלית בכללה.


בברכה,

הוועד, אקדמיה לשוויון


  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page