top of page

חזון ועקרונות

אקדמיה לשוויו​ן ​מייחלת למערכת השכלה גבוהה מעולה שפתוחה לכולם במחיר שווה לכל נפש. אקדמיה לשוויו​ן​ חולמת על אקדמיה שמאמינה בשוויון ומקדמת אותו – שוויון בהשכלה ושוויון בהזדמנויות להרחבת אופקים ולפרנסה מכובדת.

אקדמיה לשוויו​ן רוצה לראות באוניברסיטה ובמכללה את בנות ובני כל הציבורים החיים בישראל, לומדים ומלמדים זה לצד זו, ומרגישים שייכים וחופשיים להביע את עצמם.

אקדמיה לשוויו​ן מקווה למערכת השכלה גבוהה שעוסקת בחברה שבה היא חיה, וחותרת לייצורו של ידע שמשפר את החיים יחד ותורם לבניית דמוקרטיה.

אקדמיה לשוויו​ן​ נכספת לאקדמיה שבה למחשבה אין גבולות, ושבה אפשר ללמוד ולחקור מבלי לשרת שררה או שלטון, ללא לחץ פרנסה ובמנותק משיקולי רווח כלכלי.

אקדמיה לשוויון​ מאמינה שהאקדמיה משקפת ומבנה את החברה שמצמיחה אותה, ולכן תשקוד על קידום ערכיה במוסדות ההשכלה הגבוהה ומחוצה להם, ותפעל למען מערכת השכלה גבוהה המטפחת חברה צודקת, שוויונית, מגוונת וסולידרית, רודפת חופש, השכלה ואופקים רחבים.

כדי שחזון זה יוכל לרקום עור וגידים, אקדמיה לשוויון תנקוט בעקרונות הבאים:

אקדמיה לשוויו​ן​ מתנגדת לכל צורות הדיכוי והאי­-שוויון בישראל ובשטחים שתחת שליטתה הישירה והעקיפה, במוסדות להשכלה הגבוהה ובכלל, והיא תפעל למען יצירתה של מציאות אחרת.

אקדמיה לשוויו​ן שוללת כל צורה של כיבוש, נישול ושליטה צבאית וכלכלית בעולם בכלל ובישראל/פלסטין בפרט.

אקדמיה לשוויון תפעל בסולידריות עם סטודנטים ואנשי סגל פלסטינים ועם ציבורים נוספים שחירותם נרמסת תחת משטר ההפרדה, באופן ישיר או עקיף.

אקדמיה לשוויו​ן​ מתקוממת נגד כל מופע של אי-­שוויון ואפליה במערכת ההשכלה הישראלית ובחברה הישראלית, בין אם הנפגעים ממנו הם פלסטינים ופלסטיניות, מזרחים ומזרחיות, יוצאי אסיה ואפריקה, נשים ובעלי מוגבלויות או עניים ועניות, בין אם על רקע מוצא, נטייה מינית, מעמד, מגדר, דת, לאום, צורת גוף, שפה, תרבות, צבע עור או על כל רקע אחר. אקדמיה לשוויון תקדם תכניות לתיקון האי­-שוויון המובנה בחברה ובאקדמיה הישראלית.

אקדמיה לשוויו​ן ​מרימה דגל שחור נגד הכפפתה של מערכת ההשכלה הגבוהה להגיון "כוחות השוק״, מגמה המתבטאת בין היתר בניצול עובדים, בצורות העסקה פוגעניות ובהפרטת המחקר וההעסקה באפן המיטיב עם קבוצות כוח קטנות, על חשבון הלומדים, העובדים והאינטרס הציבורי. אקדמיה לשוויון תתמוך במאבקי עובדים באקדמיה, תפעל לחיזוקה של מערכת ההשכלה הציבורית, ותקדם אקדמיה של הציבור ועבור הציבור, המתוקצבת ומנוהלת באפן התואם את השגת מטרה זו.

אקדמיה לשוויו​ן​ מודאגת ממגמה של אימוץ דפוסים לא­ דמוקרטיים בהתנהלות מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל. לכן אקדמיה לשוויון תקרא למוסדות האקדמיה ולעומדים בראשם לבלום הסתה נגד עובדים והתנכלות להם על רקע השקפותיהם הפוליטיות ופעילויותיהם, להקפיד על כללי המנהל התקין, לאמץ קודים של שוויון, פתיחות ושקיפות בהליכי קידום ובהליכים ניהוליים, להנהיג דמוקרטיזציה של מרב הגופים האקדמיים, ולעודד דיון פתוח בהחלטות הנוגעות לאינטרס הציבורי.

  • White Facebook Icon
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
  • Twitter - White Circle
bottom of page