top of page

הצטרפו אלינו

לפי תקנון אקדמיה לשוויון מוזמנת להצטרף לארגון כל מי שרואה את הפעילות האקדמית בהוראה, לימוד או מחקר כעיסוקה העיקרי ו/או מועסקת כיום או הועסקה בעבר, מי שרואה את עצמה כישראלית או כפלסטינית, או נתונה למרותה של מדינת ישראל ללא תלות במקום מגוריה הנוכחי, מי שרואה את עצמה במוסד אקדמי או במכון מחקר, בכל תפקיד ובכל צורת העסקה וכל מי שמסכימה בתום לב לעקרונות ולחזון של הארגון. ניתן לממש חברות פעילה בארגון תוך הקפדה על תשלום דמי חברות, על ידי השתתפות באסיפה השנתית הכללית ובדיונים ברשימת המייל, חברות בועד, חברות בצוות פעיל וחברות בועדת הביקורת.

כל החברים והחברות שלנו הם פעילים בעלי מחויבויות לארגונים וליוזמות שונות ומגוונות. האופן שבו אנו מתמודדים עם העובדה שיש לכולנו מטרות רבות וחשובות לקדם, וכל אחד רואה אחדות ומשמיט אחרות היא לא לתעדף יוזמות או לעסוק בדחיפותן אלא לאפשר פעולה באמצעות קבוצות עבודה קטנות ומתואמות שלהן אנחנו קוראים ״צוותים״. אנו רואים חשיבות בגיוון סוגי הפעולות המובלות על ידי צוותים, בין אם הם מתארגנים אד-הוק למטרה נקודתית ובין אם הם פועלים לאורך זמן לפיתוח קמפיינים ומהלכים אסטרטגיים. הארגון בנוי על היכולת שלנו לקדם ביחד מה שבוער בעצמותינו, כאשר המטרה המשותפת היא השגת שוויון וקידום דמוקרטיזציה. הארגון מחויב לטפח דמוקרטיזציה פנימית. באמצעות דיונים ברשימת המייל, באסיפה השנתית הכללית, בסמינרים לפעילות.ים ובמפגשים אזוריים ותמטיים יש לחברי וחברות הארגון הזדמנות ללבן סוגיות הקשורות לאופי הארגון ודרכי פעולתו, לבחור את נושאי התפקידים בו ולהשפיע על דרכו.

  • TikTok
  • Instagram
  • White Facebook Icon
  • Twitter - White Circle
  • SoundCloud - White Circle
  • White YouTube Icon
bottom of page